anbi5

Belastingaftrek

De stichting Vrienden van HOKISA in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Gewone en periodieke giften aan HOKISA mag u, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor de exacte, actuele regels verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf

In 2014 is het doen van een periodieke gift aan een als ANBI aangemerkte instelling vereenvoudigd. Een notariële akte is niet meer vereist. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of door het invullen van het betreffende formulier van de Belastingdienst (in pdf) https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland

Postadres
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout, mailadres: HOKISA.NL@hetnet.nl

KvK nummer: 34189810

Fiscaal nummer: 812614707

Functie en namen van de bestuurders
Dineke Koerts, voorzitter
Vera Habers, secretaris
Ineke Verweij, penningmeester
Els Schellekens
Constance Vos
Marise van der Eijnden

Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland.

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving           

De Stichting  Vrienden van HOKISA in Nederland werd opgericht op 14 april 2003 en heeft ten doel het ondersteunen van kinderen in Zuid-Afrika die ten gevolge van de AIDS epidemie hun ouders hebben verloren en/of zelf HIV positief zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het ontwikkelen en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten ten behoeve van Homes for Kids in South Africa (HOKISA), een non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 2001/010042/08, section 21 Companies Act of South Africa 1973. HOKISA beslist over de besteding van deze fondsen in Zuid-Afrika. Voor meer informatie over de activiteiten van HOKISA: www.hokisa.co.za en https://www.facebook.com/HOKISAIkhayaLethu. De relatie tussen de Stichting en HOKISA Zuid-Afrika is vastgelegd in een agreement of cooperation. Deze overeenkomst bevat een clausule dat alle ingezamelde gelden naar Zuid-Afrika overgemaakt worden zonder aftrek van administratieve kosten. HOKISA Zuid-Afrika verplicht zich deze ingezamelde gelden eveneens zonder administratieve kosten aan de gekozen projecten doen toekomen.
  2. Het bevorderen van de betrokkenheid van de Nederlandse samenleving bij mensen in Zuid-Afrika die besmet zijn met HIV/Aids virus door het verstrekken van informatie van relevante projecten in overleg met HOKISA.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland onderneemt onder andere de volgende activiteiten om haar doel te bereiken:

  • het initiëren en organiseren van fondsenwervende activiteiten in Nederland ten behoeve van HOKISA Zuid-Afrika
  • het ondersteunen van fondsenwervende activiteiten in Nederland van organisaties en particulieren ten behoeve van HOKISA  Zuid-Afrika (Dam-tot-Damloop, Koningsdag, scholen, kerken, opbrengsten van verjaardagen en andere festiviteiten)
  • het geven van voorlichting over HOKISA Zuid-Afrika op eigen initiatief en op verzoek en middels de website www.hokisa.nl
  • het faciliteren van voorlichting door derden (privépersonen en organisaties) door het ontwikkelen en ter beschikking stellen van voorlichtingsmateriaal
  • het werven van subsidies bij particuliere- en overheidsfondsen ten behoeve van HOKISA
  • het onderhouden van de contacten met donateurs en hen informeren met een tweemaal jaarlijks verschijnende nieuwsbrief  en  het periodiek organiseren van donateursbijeenkomsten
  • het onderhouden van het contact met HOKISA Zuid-Afrika
  • alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Zie: https://www.hokisa.nl/jaarverslagen